poznáme.itTestovanieJUnit 5 prichádza, ste pripravení?

JUnit 5 prichádza, ste pripravení?

JUnit 5 prichádza, ste pripravení? 2

JUnit 5 je ďalšou generáciou JUnit-u. Vytvára nový základ pre vývojárov a QA inžinierov. Je určený pre testovanie na JVM. Celý je postavený na Java 8 a vyšsie. Tím JUnit 5 vydal Milestone 3 dňa 30. novembra 2016 a v súčasnosti pracuje na ďalších míľnikoch a všeobecne dostupnom release.

Porovnanie JUnit 4 a JUnit 5 v skratke

JUnit 4

 • Release už pred desiatimi rokmi
 • Distribuované formou – všetko v jednom jar súbore
 • Údržba a update sa stáva po 10 rokoch takmer neudržateľná

JUnit 5 prichádza, ste pripravení? 4

JUnit 5

 • Distribuované vo viacerých jar súboroch:
  • JUnit 5 = JUnit Platform + JUnit Jupiter + JUnit Vintage
 • Java 8+

JUnit 5 prichádza, ste pripravení? 6

 • JUnit Platform slúži ako základ pre spustenie testov na JVM
 • JUnit Jupiter je kombinácia nového programovacieho modelu a rozšírenie modelu pre písanie testov
 • JUnit Vintage poskytuje TestEngine pre spustenie testov založených na starších verziách JUnit 3 a JUnit 4

Prvé dotyky s JUnit 5

Pre JUnit 5 – Milestone 3, je integrácia s Java IDE plne k dispozícii len pre IntelliJ. Ostatné IDE ako Eclipse, tam sa integrácia zatiaľ vykonáva pomocou maven-surefire-plugin. Pozrime sa na pom.xml, ktoré v tomto tvare zaručí úspešný štart našich prvých experimentov s JUnit 5.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>junit5-pg</groupId>
  <artifactId>junit5-pg</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
    <junit.version>4.12</junit.version>
    <junit.jupiter.version>5.0.0-M3</junit.jupiter.version>
    <junit.vintage.version>${junit.version}.0-M3</junit.vintage.version>
    <junit.platform.version>1.0.0-M3</junit.platform.version>
  </properties>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.1</version>
        <configuration>
          <source>${java.version}</source>
          <target>${java.version}</target>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
        <version>2.19.1</version>
        <configuration>
          <includes>
            <include>**/Test*.java</include>
            <include>**/*Test.java</include>
            <include>**/*Tests.java</include>
            <include>**/*TestCase.java</include>
          </includes>
          <properties>
            <!-- <includeTags>fast</includeTags> -->
            <excludeTags>slow</excludeTags>
          </properties>
        </configuration>
        <dependencies>
          <dependency>
            <groupId>org.junit.platform</groupId>
            <artifactId>junit-platform-surefire-provider</artifactId>
            <version>${junit.platform.version}</version>
          </dependency>
          <dependency>
            <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
            <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
            <version>${junit.jupiter.version}</version>
          </dependency>
          <dependency>
            <groupId>org.junit.vintage</groupId>
            <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
            <version>${junit.vintage.version}</version>
          </dependency>


        </dependencies>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
      <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
      <version>${junit.jupiter.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>${junit.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.junit.platform</groupId>
      <artifactId>junit-platform-runner</artifactId>
      <version>${junit.platform.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.junit.vintage</groupId>
      <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
      <version>${junit.vintage.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.junit.platform</groupId>
      <artifactId>junit-platform-launcher</artifactId>
      <version>1.0.0-M3</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.junit.platform</groupId>
      <artifactId>junit-platform-console</artifactId>
      <version>1.0.0-M3</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

Začneme s testom triedy Calculator.java

package com.example;

public class Calculator {

  public int add(int a, int b) {
    return a + b;
  }

  public int subtraction(int a, int b) {
    return a - b;
  }
}

Prvá JUnit 5 testovacia trieda, FirstTest.java

package com.example.test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertAll;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;


import org.junit.jupiter.api.*;

import com.example.Calculator;


@Tag("fast")
class FirstTest {

  static String staticSemafor = null;
  String semafor = null;

  @BeforeAll
  static void beforeAll() {
    staticSemafor = "abc";
    System.out.println("before all stuff...");
  }

  @AfterAll
  static void afterAll() {
    System.out.println("after all stuff...");
  }

  @BeforeEach
  void beforeEach() {
    this.semafor = "def";
    System.out.println("...before each stuff...");
  }

  @AfterEach
  void aftreEach() {
    System.out.println("...after each stuff...");
  }

  @Test
  @DisplayName("My 1st JUnit 5 test! 😎")
  void myFirstTest(TestInfo testInfo) {
    Calculator calculator = new Calculator();
    assertEquals(2, calculator.add(1, 1), "1 + 1 should equal 2");
    assertEquals("My 1st JUnit 5 test! 😎", testInfo.getDisplayName(), () -> "TestInfo is injected correctly");
  }

  @Test
  @DisplayName("Semafor and calculator Test")
  void semaforTest(TestInfo testInfo) {
    Calculator calculator = new Calculator();
    assertAll("All assertions",
        () -> assertNotNull(FirstTest.staticSemafor),
        () -> assertNotNull(this.semafor),
        () -> assertEquals(2, calculator.add(1, 1), "1 + 1 should equal 2"),
        () -> assertEquals("Semafor and calculator Test", testInfo.getDisplayName(), () -> "TestInfo is injected correctly")
    );
  }

  @Disabled
  @Test
  @DisplayName("My Disabled JUnit 5 test!")
  void myDisabledTest(TestInfo testInfo) {
    Calculator calculator = new Calculator();
    assertEquals(2, calculator.add(1, 1), "1 + 1 should equal 2");
  }

}

A takto vyzerajú výsledky testu…

JUnit 5 prichádza, ste pripravení? 8

Nové anotácie JUnit 5

 • @Tag – sa používa na označovanie testov, ktorý je neskôr použiteľný na filtrovanie spúšťaných testov cez pom.xml. Táto anotácia sa používa buď na úrovni triedy alebo metódy. Napríklad ako @Category(SmokeTests.class) v JUnit 4
 • @DisplayName – Deklaruje vlastný názov pre testovaciu triedu alebo testovaciu metódu. Konečne J
 • @BeforeAll – analogicky k JUnit 4 @BeforeClass
 • @AfterAll – analogicky k JUnit 4 @AfterClass
 • @BeforeEach – analogicky k JUnit 4 @Before
 • @AfterEach – analogicky k JUnit 4 @After
 • @Disabled – analogicky k JUnit 4 @Ignore
 • TestInfo – je priama náhrada za “TestName” z JUnit 4.
 • assertAll – nové varianty Assertions.assertAll (), ktoré akceptujú Java 8 streamy, napr.: Stream<Executable>

Migrácia testov z JUnit 4 na JUnit 5 by teda mohla vyzerať nasledovne

 • @Before a @After => @BeforeEach a @AfterEach
 • @BeforeClass a @AfterClass => @BeforeAll a @AfterAll
 • @Ignore => @Disabled
 • @Category => @Tag
 • @RunWith => @ExtendWith.
 • @Rule a @ClassRule => @ExtendWith
 • @Test(timeout = 1000) anotácia už nie je podporovaná

V nasledujúcom texte si ukážeme základné rozdiely pre testovanie timeout a náhradu za @Rule a @ClassRule

Migrácia pre timeout testovanie

JUnit 4:

@Test(timeout@Test(timeout=100)
public void sleep100() {
  Thread.sleep(100);
}

JUnit 5:
@Test
void sleep100() {
  assertTimeout(ofMillis(1), () -> {
    Thread.sleep(100);
  });
}

Migrácia prostredníctvom @ExtendWith

Túto novú feature si ukážeme na triede TimingExtension.java, ktorá poskytuje údaje o trvaní behu jednotlivých testov.

import java.lang.reflect.Method;
import java.util.logging.Logger;

import org.junit.jupiter.api.extension.AfterTestExecutionCallback;
import org.junit.jupiter.api.extension.BeforeTestExecutionCallback;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext.Namespace;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext.Store;
import org.junit.jupiter.api.extension.TestExtensionContext;

public class TimingExtension implements BeforeTestExecutionCallback, AfterTestExecutionCallback {

  private static final Logger LOG = Logger.getLogger(TimingExtension.class.getName());

  @Override
  public void beforeTestExecution(TestExtensionContext context) throws Exception {
    getStore(context).put(context.getTestMethod().get(), System.currentTimeMillis());
  }

  @Override
  public void afterTestExecution(TestExtensionContext context) throws Exception {
    Method testMethod = context.getTestMethod().get();
    long start = getStore(context).remove(testMethod, long.class);
    long duration = System.currentTimeMillis() - start;

    LOG.info(() -> String.format("Method [%s] took %s ms.", testMethod.getName(), duration));
  }

  private Store getStore(TestExtensionContext context) {
    return context.getStore(Namespace.create(getClass(), context));
  }

}

A tu je použite TimingExtension v triede TimingExtensionTest.java

import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;

@ExtendWith(TimingExtension.class)
@DisplayName("Timing test example")
public class TimingExtensionTests {

  @Test
  @DisplayName("Sleep for 20 [ms]")
  void sleep20ms() throws Exception {
    Thread.sleep(20);
  }

  @Test
  @DisplayName("Sleep for 50 [ms]")
  void sleep50ms() throws Exception {
    Thread.sleep(50);
  }

}

Výsledok behu takýchto testov potom vyzerá takto:

JUnit 5 prichádza, ste pripravení? 10

Nové vlastnosti JUnit 5 – TestReporter

TestReporter umožňuje prezentáciu informácií o práve bežiacich testoch. Pozrite si príklad.

import java.util.HashMap;

import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.TestInfo;
import org.junit.jupiter.api.TestReporter;


class TestReporterDemo {

  @Test
  void reportSingleValue(TestReporter testReporter) {
    testReporter.publishEntry("a key", "a value");
  }

  @Test
  @DisplayName("Report Several Values")
  void reportSeveralValues(TestReporter testReporter, TestInfo ti) {
    HashMap<String, String> values = new HashMap<>();
    values.put("user name", "dk38");
    values.put("award year", "1974");

    testReporter.publishEntry(values);
    testReporter.publishEntry("Test", ti.getDisplayName());
  }

}

JUnit 5 prichádza, ste pripravení? 12

Nové vlastnosti JUnit 5 – Nested tests

Nested testy umožňujú vyjadrovať vzťahy medzi niekoľkými skupinami testov. Pozrite si príklad

import org.junit.jupiter.api.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.EmptyStackException;
import java.util.List;
import java.util.Stack;
import static java.time.Duration.ofMillis;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("A stack")
@Tag("fast")
public class AStackTest {
  Stack<Object> stack;
  List<String> list;

  @Test
  @DisplayName("is instantiated with new Stack()")
  void isInstantiatedWithNew() {
    new Stack<>();
  }

  @Nested
  @DisplayName("when new")
  class WhenNew {

    @BeforeEach
    void createNewStack() {
      stack = new Stack<>();
      System.out.println("BeforeEach... stack init");
    }
    @Test
    @DisplayName("is empty")
    void isEmpty() {
      assertTrue(stack.isEmpty());
    }
    @Test
    @DisplayName("throws EmptyStackException when popped")
    void throwsExceptionWhenPopped() {
      assertThrows(EmptyStackException.class, () -> stack.pop());
    }
    @Test
    @DisplayName("throws EmptyStackException when peeked")
    void throwsExceptionWhenPeeked() {
      assertThrows(EmptyStackException.class, () -> stack.peek());
    }
    @Nested
    @DisplayName("after pushing an element")
    class AfterPushing {
      String anElement = "an element";

      @BeforeEach
      void pushAnElement() {
        stack.push(anElement);
      }
      @Test
      @DisplayName("it is no longer empty")
      void isNotEmpty() {
        assertFalse(stack.isEmpty());
      }
      @Test
      void timeoutExceeded() {
        assertTimeout(ofMillis(1), () -> {
          assertAll("All",
              () -> assertEquals(anElement, stack.pop()),
              () -> assertTrue(stack.isEmpty())
          );
        });
      }
      @Test
      @DisplayName("returns the element when popped and is empty")
      void returnElementWhenPopped(TestInfo testInfo) {
        assertAll("Return Element When Peeked",
            () -> assertEquals("returns the element when popped and is empty", testInfo.getDisplayName(), () -> "TestInfo is injected correctly"),
            () -> assertEquals(anElement, stack.pop()),
            () -> assertTrue(stack.isEmpty())
        );
      }
      @Test
      @DisplayName("returns the element when peeked but remains not empty")
      void returnElementWhenPeeked(TestInfo testInfo) {
        assertAll("Return Element When Peeked",
            () -> assertEquals("returns the element when peeked but remains not empty", testInfo.getDisplayName(), () -> "TestInfo is injected correctly"),
            () -> assertEquals(anElement, stack.peek()),
            () -> assertFalse(stack.isEmpty())
        );
      }

A výsledok, takýchto nested testov

JUnit 5 prichádza, ste pripravení? 14

Nové vlastnosti JUnit 5 – Dynamické testy

Dynamické testy sú testy, ktorá sa generujú za behu. Spustiteľné sú prostredníctvom @FunctionalInterface čo znamená, že implementácia dynamického testu môže byť vykonaná prostredníctvom Java 8 ako lambda expression, alebo ako priama referencia metódy. V JUnit 4 sme na takýto druh testov potrebovali frameworky tretích strán, ako napríklad JUnit-QuickCheck. Taký “property test” v JUnit 4 vyzeral potom takto:

@Property(trials = 5)
public void testAddition(int number) {

  System.out.println("Generated number for testAddition: " + number);

  Calculator calculator = new Calculator();
  calculator.add(number);
  assertEquals(calculator.getResult(), number);
}

Ako dynamický test vyzerá v JUnit 5 sa pozrieme cez triedu MyDynamicTest.java

import com.example.Calculator;

import org.junit.jupiter.api.*;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;

import java.util.Random;
import java.util.stream.IntStream;
import java.util.stream.Stream;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;
import static org.junit.jupiter.api.DynamicTest.dynamicTest;

@DisplayName("My Dynamic test class")
@ExtendWith(TimingExtension.class)
public class MyDynamicTest {


  Calculator calc;

  @BeforeEach
  void initCalc() {
    calc = new Calculator();
  }

  @TestFactory
  @DisplayName("Dynamic test method add")
  Stream<DynamicTest> myDynamicTestAdd(TestReporter testReporter) {
    Random rand = new Random();
    return IntStream.iterate(1, n -> n + rand.nextInt()).limit(10000).mapToObj(
        n -> dynamicTest("test for random int: " + n, () -> assertTrue( calc.add(n, n+1) == n+ n + 1))
    );
  }

  @TestFactory
  @DisplayName("Dynamic test method substraction")
  Stream<DynamicTest> myDynamicTestSubst(TestReporter testReporter) {
    Random rand = new Random();
    return IntStream.iterate(1, n -> n + rand.nextInt()).limit(10000).mapToObj(
        n -> dynamicTest("test for random int: " + n, () -> assertTrue( calc.subtraction(n, n+1) == n- (n + 1)))
    );
  }

}

A jeho výsledok takto:

JUnit 5 prichádza, ste pripravení? 16

 

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Roman Hesteric
Roman Hesterichttp://www.priklady.eu
Pracuje ako QA Architekt v Swiss Re. Predtým CTO pre Java a .Net aplikácie. Autorizovaný spolupracovník na projekte Canoo Webtest. Držiteľ certifikátov MCTS a MCPD pre SharePoint server. V IT pracuje 25 rokov, od starého dobrého Turbo Pascalu od Borlandu, cez Javu, až po C#. Administrátor matematického portálu www.priklady.eu

Čítaj ďalej: