Blog BITE = Notebook EXPO + NextGen EXPO + TechDays. Najväčšie IT podujatie...

BITE = Notebook EXPO + NextGen EXPO + TechDays. Najväčšie IT podujatie v SR!

Ten­to týž­deň má ve­rej­nosť mož­nosť oboz­ná­miť sa s po­nu­kou, kto­rá na ňu ča­ká už 22. a 23. no­vem­bra na vý­sta­vis­ku In­che­ba v Bra­tis­la­ve. V uto­rok 12. no­vem­bra sa tak sta­ne v Ko­ši­ciach, vo štvr­tok 14. no­vem­bra za­se v Ži­li­ne. Ak­cie mic­ro­BI­TE Ko­ši­ce (v Kniž­ni­ci Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty na uli­ci Bo­že­ny Němco­vej 7) a mic­ro­BI­TE Ži­li­na (Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta, bu­do­va Rek­to­rá­tu, Uni­ver­zit­ná 8215/1) sú za­dar­mo, nie je pot­reb­ná žiad­na re­gis­trá­cia.

Po­kiaľ sa prí­de­te po­zrieť, ochut­ná­te, čo všet­ko pre vás prip­ra­vu­je­me v Bra­tis­la­ve. Pred­sta­ví­me vám čer­stvé no­vin­ky z ob­las­ti har­dvé­ru a sof­tvé­ru, po­vie­me si o tren­doch v ob­las­ti IT, po­zrie­me sa na otáz­ku bez­peč­nos­ti pri ban­ko­vých ap­li­ká­ciách, po­ra­dí­me pri vý­be­re správ­ne­ho tab­le­tu i smar­tfó­nu a má­me pre vás aj ukáž­ku her­nej sek­cie. Na mic­ro­BI­TE vám bu­de k dis­po­zí­cii tím BI­TE vždy od 9. do 14. ho­di­ny.

BI­TE pred­sta­vu­je spo­je­nie troch vý­znam­ných ak­cií do jed­nej. Vy­po­ču­li sme va­še po­žia­dav­ky z jar­né­ho po­du­ja­tia No­te­book EXPO 2013 a bra­tis­lav­ská ak­cia sa te­raz ko­ná na nao­zaj veľ­kom mies­te, kde je dos­ta­tok pries­to­ru na veľ­ké pre­zen­tá­cie. Re­zer­vo­va­li sme pre vás ha­lu B na vý­sta­vis­ku, kto­rá má roz­lo­hu tak­mer 9000 m2. Ak­cia tr­vá dva dni, aby sme vy­ho­ve­li všet­kým, kto­rí si chcú po­zrieť vý­sta­vu.

Bu­de­me mať pre vás prip­ra­ve­né dve pó­diá a dvoch mo­de­rá­to­rov – bu­de to Sla­vo Jur­ko a Ro­man Bom­boš. V In­che­be má­me pre vás prip­ra­ve­ných päť pred­náš­ko­vých mies­tnos­tí s ka­pa­ci­tou od 100 do 250 ľu­dí. V pia­tok 22. no­vem­bra bu­de pre re­gis­tro­va­ných účas­tní­kov prip­ra­ve­ných 35 pro­fe­sio­nál­nych pre­zen­tá­cií, kto­ré bu­dú pok­rý­vať po­dob­né té­my ako na jar­nej ak­cii Mic­ro­soft Tech­Days. Od 12. do 18. ho­di­ny bu­de už vstup na vý­sta­vis­ko aj bez re­gis­trá­cie a mô­že­te si po­zrieť aj vý­stav­né stán­ky a po­ra­diť sa osob­ne s re­dak­tor­mi PC RE­VUE.

V so­bo­tu 23. no­vem­bra je vstup bez re­gis­trá­cie od 9. do 18. ho­di­ny, ten­to deň je ve­no­va­ný BI­TE Expo a BI­TE Ga­mes – te­da té­mam, kto­ré pok­rý­va­jú No­te­book Expo a NextGen Expo. Po­zrie­me sa de­tail­ne na tren­dy, zá­bav­nou for­mou pred­sta­ví­me naj­väč­šie no­vin­ky a ča­ká na vás aj pa­ne­lo­vá dis­ku­sia.

Pred­sta­vo­vať bu­de­me ta­ké no­vin­ky, ako je Mic­ro­soft Xbox One, No­kia Lu­mia 2520, ASUS Tran­sfor­mer Book Trio, Le­no­vo Yoga Tab­let, a ako prek­va­pe­nie má­me pre vás aj net­ra­dič­né pro­duk­ty zo Slo­ven­ska. Už tra­dič­nou ak­ciou sa stal crash test na­ži­vo a ne­po­chyb­ne aj ten­to rok bu­de zá­bav­ný. Pre de­ti sme prip­ra­vi­li det­ský kú­tik, kde sa mô­žu za­hrať a vy si mô­že­te ne­ru­še­ne po­zrieť vý­sta­vu. V niek­to­rých stán­koch bu­de mož­né pro­duk­ty aj kú­piť, a to za vý­hod­né via­noč­né ce­ny. K dis­po­zí­cii bu­de aj mož­nosť od­fo­tiť sa so sku­toč­ným pre­te­kár­skym auto­mo­bi­lom.

 Jed­nod­ňo­vý lís­tok na vý­sta­vu sto­jí 5 eur, dvoj­dňo­vý lís­tok 9 eur, pre­daj je za­bez­pe­če­ný cez Tic­ket­por­tal. Pred­pla­ti­te­lia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE dos­ta­nú jed­nod­ňo­vý vstup za­dar­mo spo­lu s no­vem­bro­vým vy­da­ním ma­ga­zí­nu PC RE­VUE. Viac in­for­má­cií náj­de­te na špe­ciál­nej strán­ke www.bi­te.sk.


Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Senior Sieťový Špecialista

PRÁCA Pozícia: Sieťový špecialista Pracovný pomer:  TPP Miesto práce: Bratislava, on-site Plat: od 1700+ EUR/Brutto/mesačneHlavné zodpovednosti:Navrhuje architektúru, štruktúru a IP adresácie multiplatformových LAN/MAN/WAN sietí ...

Data Mining Expert

PRÁCA Pozícia: Data Mining Expert Pracovný pomer:  TPP Miesto práce: Bratislava, on-site Plat: od 2000+ EUR/Brutto/mesačneAké výzvy ťa čakajú?Vynikajúca pracovná príležitosť pre nadšenca práca...

Artificial Intelligence Consultant

JOB Position: Artificial Intelligence Consultant Contract type: Full-Time Location: Bratislava Salary: 2000 EUR/Brutto/monthsResponsibilities:conceptual processing and development of the new solutions in the area e.g....

Artificial Intelligence Expert

JOB Position: Artificial Intelligence Expert Contract type: Full-Time Location: Bratislava Salary: 2000 EUR/Brutto/monthsSuccessful adaptation of technologies like machine learning, deep learning, artificial inteligence will determine companies...

Senior Front-end / Angular Developer / Tvorba serverovej a aplikačnej logiky

PRÁCA Pozícia: FE/ Angular developer Pracovný pomer:  TPP, živnosť Miesto práce: Bratislava, Prievidza, Žilina Plat: od 1700+ EUR/Brutto/mesačneNáplň práce:Spolupráca na vývoji SW...

Senior .NET/Angular developer

PRÁCA Pozícia: .NET/Angular developer Pracovný pomer:  TPP Miesto práce: Bratislava, on-site Plat: od 1700+ EUR/Brutto/mesačneČo bude Vašou náplňou práce:spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia...

Senior SAP XI/PI/PO Konzultant

Základné informáciePozícia: Senior SAP XI/PI/PO Konzultant Pracovný pomer:  TPP, Živnosť Miesto práce: 95% Homeoffice - 5% on-site - Bratislava/nemecko Plat: od 2500...

Srdečne ťa pozývame na stretnutie DDD Community – Analýza domény

Na začiatku nového roka sa zameriame na analytické uchopenie domény pomocou DDD....

TOP 10 skillov programátora

Chceš vedieť na akých 10 skillov by si sa ako programátor mal/a zamerať? Sú to skilly, ktoré ti pomôžu si nájsť prácu, či byť označovaný/á ako "guru".

SanDisk Connect Wireless Stick

Je USB kľúč, ktorý má vo svojom tele vo veľkosti necelých 8x2 cm zabudovanú batériu a wifi...

Čítaj ďalej:

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.