Blog BITE = Notebook EXPO + NextGen EXPO + TechDays. Najväčšie IT podujatie...

BITE = Notebook EXPO + NextGen EXPO + TechDays. Najväčšie IT podujatie v SR!

Ten­to týž­deň má ve­rej­nosť mož­nosť oboz­ná­miť sa s po­nu­kou, kto­rá na ňu ča­ká už 22. a 23. no­vem­bra na vý­sta­vis­ku In­che­ba v Bra­tis­la­ve. V uto­rok 12. no­vem­bra sa tak sta­ne v Ko­ši­ciach, vo štvr­tok 14. no­vem­bra za­se v Ži­li­ne. Ak­cie mic­ro­BI­TE Ko­ši­ce (v Kniž­ni­ci Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty na uli­ci Bo­že­ny Němco­vej 7) a mic­ro­BI­TE Ži­li­na (Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta, bu­do­va Rek­to­rá­tu, Uni­ver­zit­ná 8215/1) sú za­dar­mo, nie je pot­reb­ná žiad­na re­gis­trá­cia.

Po­kiaľ sa prí­de­te po­zrieť, ochut­ná­te, čo všet­ko pre vás prip­ra­vu­je­me v Bra­tis­la­ve. Pred­sta­ví­me vám čer­stvé no­vin­ky z ob­las­ti har­dvé­ru a sof­tvé­ru, po­vie­me si o tren­doch v ob­las­ti IT, po­zrie­me sa na otáz­ku bez­peč­nos­ti pri ban­ko­vých ap­li­ká­ciách, po­ra­dí­me pri vý­be­re správ­ne­ho tab­le­tu i smar­tfó­nu a má­me pre vás aj ukáž­ku her­nej sek­cie. Na mic­ro­BI­TE vám bu­de k dis­po­zí­cii tím BI­TE vždy od 9. do 14. ho­di­ny.

BI­TE pred­sta­vu­je spo­je­nie troch vý­znam­ných ak­cií do jed­nej. Vy­po­ču­li sme va­še po­žia­dav­ky z jar­né­ho po­du­ja­tia No­te­book EXPO 2013 a bra­tis­lav­ská ak­cia sa te­raz ko­ná na nao­zaj veľ­kom mies­te, kde je dos­ta­tok pries­to­ru na veľ­ké pre­zen­tá­cie. Re­zer­vo­va­li sme pre vás ha­lu B na vý­sta­vis­ku, kto­rá má roz­lo­hu tak­mer 9000 m2. Ak­cia tr­vá dva dni, aby sme vy­ho­ve­li všet­kým, kto­rí si chcú po­zrieť vý­sta­vu.

Bu­de­me mať pre vás prip­ra­ve­né dve pó­diá a dvoch mo­de­rá­to­rov – bu­de to Sla­vo Jur­ko a Ro­man Bom­boš. V In­che­be má­me pre vás prip­ra­ve­ných päť pred­náš­ko­vých mies­tnos­tí s ka­pa­ci­tou od 100 do 250 ľu­dí. V pia­tok 22. no­vem­bra bu­de pre re­gis­tro­va­ných účas­tní­kov prip­ra­ve­ných 35 pro­fe­sio­nál­nych pre­zen­tá­cií, kto­ré bu­dú pok­rý­vať po­dob­né té­my ako na jar­nej ak­cii Mic­ro­soft Tech­Days. Od 12. do 18. ho­di­ny bu­de už vstup na vý­sta­vis­ko aj bez re­gis­trá­cie a mô­že­te si po­zrieť aj vý­stav­né stán­ky a po­ra­diť sa osob­ne s re­dak­tor­mi PC RE­VUE.

V so­bo­tu 23. no­vem­bra je vstup bez re­gis­trá­cie od 9. do 18. ho­di­ny, ten­to deň je ve­no­va­ný BI­TE Expo a BI­TE Ga­mes – te­da té­mam, kto­ré pok­rý­va­jú No­te­book Expo a NextGen Expo. Po­zrie­me sa de­tail­ne na tren­dy, zá­bav­nou for­mou pred­sta­ví­me naj­väč­šie no­vin­ky a ča­ká na vás aj pa­ne­lo­vá dis­ku­sia.

Pred­sta­vo­vať bu­de­me ta­ké no­vin­ky, ako je Mic­ro­soft Xbox One, No­kia Lu­mia 2520, ASUS Tran­sfor­mer Book Trio, Le­no­vo Yoga Tab­let, a ako prek­va­pe­nie má­me pre vás aj net­ra­dič­né pro­duk­ty zo Slo­ven­ska. Už tra­dič­nou ak­ciou sa stal crash test na­ži­vo a ne­po­chyb­ne aj ten­to rok bu­de zá­bav­ný. Pre de­ti sme prip­ra­vi­li det­ský kú­tik, kde sa mô­žu za­hrať a vy si mô­že­te ne­ru­še­ne po­zrieť vý­sta­vu. V niek­to­rých stán­koch bu­de mož­né pro­duk­ty aj kú­piť, a to za vý­hod­né via­noč­né ce­ny. K dis­po­zí­cii bu­de aj mož­nosť od­fo­tiť sa so sku­toč­ným pre­te­kár­skym auto­mo­bi­lom.

 Jed­nod­ňo­vý lís­tok na vý­sta­vu sto­jí 5 eur, dvoj­dňo­vý lís­tok 9 eur, pre­daj je za­bez­pe­če­ný cez Tic­ket­por­tal. Pred­pla­ti­te­lia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE dos­ta­nú jed­nod­ňo­vý vstup za­dar­mo spo­lu s no­vem­bro­vým vy­da­ním ma­ga­zí­nu PC RE­VUE. Viac in­for­má­cií náj­de­te na špe­ciál­nej strán­ke www.bi­te.sk.


Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

DevOps Enginner / Online Bezpečnosť

Pre IT spoločnosť, ktorá sa venuje online bezpečnosti hľadáme do tímu DevOps Medior Engineer. Spoločnosť má 20-členný tím s...

Senior Java Consultant

Hľadáš, kam by si sa posunul? Možno ťa táto práca zaujme. Ide o Senior JAVA konzultanta v nadnárodnej IT...

Ruby on Rails Junior-Medior Developer / REMOTE

Je tvoj život príliš v “koľajniciach”? Urob si odbočku a skús sa pridať do tímu Ruby on Rails developerov.Ide...

JS Sencha Senior Developer / Homeoffice

Máš rád svoju slobodu, pracuješ na projektoch, ideálne remote? Pre medzinárodnú softwarovú spoločnosť hľadáme JS Sencha Developera.Po dvoch týždňoch...

Junior Angular Developer / REMOTE

Pre nášho partnera hľadáme ITčkára na pozíciu Angular Developer. Spoločnosť sa venuje vývoju platformy pre firmy na znižovanie nákladov...

Frontend Medior Developer

Medzinárodná IT spoločnosť, ktorá vyvíja finančný softvér.Práca je v Bratislave na TPP. Odmena sa pohybuje od 2000+ EUR.Tvoje úlohy...

.NET Core Medior Developer / REMOTE

Svoju budúcnosť máš vo svojich rukách, skús to teraz ako .NET Core developer. Ide o startup projekt, ktorý vyvíja...

GIRL ́S DAY 2020: Už po siedmy raz môžu stredoškoláčky nahliadnuť do IT firiem po celom Slovensku.

Občianske združenie Aj Ty v IT už siedmy rok prepája IT firmy a organizácie so stredoškoláčkami po...

DIGITALEUROPE: Na digitalizáciu pôjde z plánu obnovy až pätina prostriedkov. Ako zareaguje Slovensko?

Výzva v podobe zníženej globálnej konkurencieschopnosti, ako aj kríza spojená s pandémiou postavili Európu...

OpenSlava 2020 tentokrát online!

OpenSlava 2020 je 8. ročník úspešnej konferencie pre IT komunitu na Slovensku...

Čítaj ďalej:

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.