BlogCanoo WebTest: 6.0 Teória a prax tvorby udržiavateľných testov

Canoo WebTest: 6.0 Teória a prax tvorby udržiavateľných testov

V tejto časti sa zameriam na použitie WebTest v teórii a praxi. Spomeniem zopár doporučení autorov WebTest-u a popíšem rôzne spôsoby nasadenia testov v praxi. Keďže každá aplikácia je „živý organizmus“, aj testovacie skripty na testovanie jej funkčnosti musia „žiť“ spolu s ňou.

Canoo WebTest – ako písať udržiavateľné testy [teória]

Pred začiatkom vytvárania testovacej infraštruktúry je dobré pamätať na nasledujúce doporučenia, ktoré vám umožnia ľahšiu údržbu testovacích skriptov v budúcnosti.

1.       Špecifikujte, čo očakávate od testu, zadajte ciele testu

Canoo WebTest: 6.0 Teória a prax tvorby udržiavateľných testov 2

 • <clickLink label=”Einkaufskorb”/> ?
 • <clickLink label=”Ajax”/> ?
 • <clickLink xpath=”//*[text() = ‘Top Angebot’]//a”/> ?
 • <clickLink xpath=”//*[text() = ‘6.60’]/following-sibling::a]”/> ?

Každý z uvedených krokov WebTestu klikne na link, ale každý z týchto krokov testuje inú funkcionalitu. Linka „Einkaufskorb“ – zobrazí obsah nákupného košíka, „Ajax“ zase zobrazí obrázok tovaru, atď. Je preto potrebné pred začiatkom určiť, čo očakávame od jednotlivých kliknutí testovacieho robota na linky. Od kliknutia na „Nákupný košík“ budeme zrejme očakávať zobrazenie položiek, ktoré doň boli vložené predtým, od kliknutia na „Ajax“ zasa očakávame zobrazenie obrázka tovaru vo novom okne okne browsera.

2.       Rozlišujte medzi normálnym a chybovým správaním sa aplikácie

Pri webových aplikáciách je niekedy zložité povedať, čo je normálne a čo chybové správanie. Ak napríklad portál pre výpočet ceny poistného nesprávne vypočíta poistné pre dieťa do 5 rokov – je to chyba, rovnako, ako situácia, keď pod náporom veľa požiadaviek generovaných počas stres-testov „spadne“ celý server. Je však potrebné rozlišovať medzi oboma popísanými prípadmi. V mojej praxi sa osvedčil spôsob, kedy sme do každej, nie chybovej stránky vkladali neviditeľný text, napríklad „page OK“ a po každom submite na server sme kontrolovali v jeho odpovedi existenciu tohto textu [verifyText]. Samozrejme, chybové stránky tento text neobsahovali. Odhalenie chybového správania aplikácie bolo preto jednoduchšie.

3.       Pri písaní testovacích skriptov používajte pravidlá softvérového inžinierstva

Pri písanie testovacích skriptov využívajte tzv. štruktúrované testy, v ktorých používajte:

 • property súbory
 • XML-entity
 • Ant-makrá
 • Vlastné prispôsobenie testov
 • Jazyk Groovy na prispôsobenie a tvorbu vlastných,špecifických testovacích krokov

Na tvorbu aj v budúcnosti udržateľných testov je nevyhnutné rozumné použitie jazyka XPath. Ako príklad dobrého a zlého spôsobu použitia XPath môžu slúžiť nasledujúce príklady:

správne:                             //*[@id=’total’]

nesprávne:                        /html/body/div[2]/table[3]/tbody/tr[6]/td[4]

Absolútna XPath [/html/body/div[2]/table[3]/tbody/tr[6]/td[4]] môže totiž pri budúcich zmenách dizajnu stránok spôsobovať úplnú nefunkčnosť testov a bude zákonite viesť k nutnosti úprav testovacích skriptov.

Canoo WebTest – ako písať udržiavateľné testy [prax]

Využívanie property a property-súborov zabezpečí vysokú flexibilitu testov. Uvedený testovací skript používa ANT-premenné na špecifikáciu rôznych url a názvov buttonov pre rôzne jazykové mutácie vyhľadávača Google.

google.xml:

<project name= "example" default= "test" >
   <target name= "test" >
        <webtest name= "is 'Webtest' Google's top result" >
          <steps>
                <invoke url= "${startUrl}" />
                <verifyTitle text= "Google" />
                <setInputField name= "q" value= "WebTest" />
                <clickButton label= "${luckyButton}" />
                <verifyTitle text= "Canoo WebTestHomepage" />
          </steps>
        </webtest>
   </target>
</project>

de.properties:

startUrl=http://www.google.de/de
luckyButton=Auf gut Glück!

fr.properties:

startUrl=http://www.google.fr/fr
luckyButton=J'ai de la chance

sk.properties:

startUrl= http://www.google.sk/
luckyButton=Skúsim šťastie

štart testu:

<ant antfile="google.xml">
   <property file="sk.properties">
</ant>

Využívajte XML-entity, alebo ANT-makrá  pre spoločné bloky testov.

MyTest.xml:

<!ENTITY goToLoginPage SYSTEM "../../includes/gotologin.xml">
<project>
  ....
  <steps>
    &goToLoginPage;
  ...
  </steps>
  ...
</project>

gotologin.xml:

<group description="go to login">
  <invoke url="http://mysite.com"/>
  <verifyTitle text="My great Web Site"/>
  <clickLink label="login"/>
  <verifyText text="Restricted area"/>
</group>

Využitie makra, jeho definícia …

...  
<macrodef name="doLogin"/>
  <attribute name="login"/>
  <attribute name="password"/>
  <sequential>
    &goToLoginPage;
    <setInputField forLabel="Login" value="@{login}"/>
    <setInputField forLabel="Password" value="@{password}"/>
    <verifyText text="Hello .*\. Welcome to the restricted area" regex="true"/>
   <sequential>
</macrodef>
...

… a použitie

....
<steps>
  <doLogin login="canoo" password="webtest"/>
...
</steps>
...

Ako príklad vlastného prispôsobenia web-testov uvediem možnosť znovupoužiteľnosti testovacieho kódu. Prvý príklad ukazuje síce plne funkčný test navigačných liniek na stránke, je však na príliš nízkej úrovni  zovšeobecnenia a jeho znovupoužiteľnosť preto  nie je možná.

Navigácia na stránke:

Home > StressTest > SmokeTest

test navigácie:
...
<verifyXPath xpath="//*[@id='navPath1']” text="Home"/>
<verifyXPath xpath="//*[@id='navPath2']” text="StressTest"/>
<verifyXPath xpath="//*[@id='navPath3']” text="SmokeTest"/>
...

Použitie doplneného kódu s makrom umožní  jeho všeobecné použitia aj na iných miestach testovacích skriptov:

...
<macrodef name="verifyNavPath"/>
  <attribute name="level1"/>
  <attribute name="level2"/>
  <attribute name="level3"/>
  <sequential>
    <verifyXPath xpath="//*[@id='navPath1']” text="@{level1}"/>
    <verifyXPath xpath="//*[@id='navPath2']” text="@{level2}"/>
    <verifyXPath xpath="//*[@id='navPath3']” text="@{level3}"/>
  </sequential>
</macrodef>
...

<verifyNavPath level1="Home" level2="StressTest" level3="SmokeTest"/>
...

Použitie jazyka Groovy na prispôsobenie a tvorbu vlastných testovacích krokov si predvedieme na nasledovných ukážkach. Groovy je skriptovací jazyk, ktorý sa vykonáva ako Java Byte Code. Nakoľko je WebTest obvyklý ANT-task a Groovy implementuje AntBuilder, pomocou tejto technológie je možné vykonávanie Groovy skriptov vrámci WebTestu.

Navigácia na stránke:

Povinné ručení > Povinné ručení 2008

Groovy skript, ktorý definuje nový testovací krok [verifyNavPath]

<groovyScript>
    <![CDATA[  
      class VerifyNavigationPath extends com.canoo.webtest.steps.Step {
      String level1, level2, level3, level4
      void doExecute() {
      def ant = new AntBuilder(project)
      def levels = [0, level1, level2, level3, level4]
      for (i in 1..<levels.size()) {
      if (levels[i])
        ant.verifyXPath(xpath: "//a[${i}]/text()", text: levels[i],
        description: "Verify level ${i}")
      } } }
      project.addTaskDefinition('verifyNavPath', VerifyNavigationPath)
    ]]>
</groovyScript>

Použitie Groovy [verifyNavPath] vrámci Webtestu

<target name="test_uses_groovy">
    &definition;    
    <testSpec name="test_uses_groovy">
      &config;
      <steps>
        <doLogin/>
        <echo message="MTPL"/>
        <clickLink label="POVINNÉ RUČENÍ"/>
        <clickLink label="Povinné ručení 2013"/>
        <verifyNavPath level1="Povinné ručení" level2="Povinné ručení 2008"/>
        <echo message="Test OK"/>
      </steps>
    </testSpec>
</target>

Výsledok testu [test_uses_groovy]:

Canoo WebTest: 6.0 Teória a prax tvorby udržiavateľných testov 3

Ďalším dobrým príkladom využitia jazyka Groovy vrámci Webtest-u  je jeho využitie na špecifické testy, nedosiahnuteľné štandardnými prostriedkami Canoo WebTest-u. Nasledujúci skript testuje správnosť  zotriedenia výsledkov kalkulácie. Predpokladá sa vzostupné zotriedenie. V princípe sa načítajú čísla zo zobrazenej tabuľky, ktoré sa presortujú pomocou Groovy a oba vektory sa následne porovnajú.

<clickButton label="Pokračovat >>"/>
 <echo message="groovy nested sort test ..."/>
 <groovy description="test table sorted">
          import com.canoo.webtest.engine.StepFailedException as SFE
          def table = step.context.currentResponse.getHtmlElementById('quotes_diagram')
          def tds = table.getByXPath('tbody/tr[position()>2]/td[5]')
          def texts = tds*.asText()
          def sorted = new ArrayList(texts).sort()
          if (sorted != texts)
            throw new SFE("Nespravne sortovanie!", "$sorted", "$texts")
 </groovy>
echo message="Test OK"/>

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Roman Hesteric
Roman Hesterichttp://www.priklady.eu
Pracuje ako QA Architekt v Swiss Re. Predtým CTO pre Java a .Net aplikácie. Autorizovaný spolupracovník na projekte Canoo Webtest. Držiteľ certifikátov MCTS a MCPD pre SharePoint server. V IT pracuje 25 rokov, od starého dobrého Turbo Pascalu od Borlandu, cez Javu, až po C#. Administrátor matematického portálu www.priklady.eu

Čítaj ďalej: