ja.som.it Podnikanie Ako si vyplatiť podiely na zisku 2017 a staršie: daň z príjmov,...

Ako si vyplatiť podiely na zisku 2017 a staršie: daň z príjmov, odvody, percentá

Áno, je to tak. Po rokoch nevyplácania si podielov na zisku (dividend) z vlastných firiem majú majitelia malých či jednoosobobých eseročiek citeľne výraznejšiu vôľu si dividendy oficiálne vyplácať. Nesympatických 14% do zdravotnej poisťovne vystriedalo totiž 7% platených Finančnej správe. Zaplatených 21% + 7% je síce stále dosť resp. stále viac ako napr. 15%, 10% či 1%, ktoré je možné rôznymi optimalizačnými “hackmi” dosiahnuť, je to už však prijateľná cena za nekomplikovanie si života. 7% je však cena za podiely zo ziskov dosiahnutých za rok 2017 a neskôr. Vyplácanie tých starších ziskov je tak “slovensky” zložité. Nech sa páči, môj pomerne podrobný prehľad.

Čo a ako sa platí z podielov na zisku dosiahnutých do r. 2016, no vyplatených kedykoľvek neskôr

Základné pravidlo na úvod: Podstatným nie je rok, v ktorom bola dividenda vyplatená ale rok, za ktorý obchodná spoločnosť či družstvo zisk dosiahli – podľa pravidiel platných pre daný rok sa postupuje pri platení odvodov, resp. dane z vyplatených dividend. Aspoň vo väčšine prípadov, viď nižšie:

Dividendy zo ziskov dosiahnutých do 31.12.2003, ktoré sú vyplácané kedykoľvek neskôr – platí sa z nich daň z príjmov podľa čerstvo inovovaných pravidiel:

 • fyzické osoby rezidenti (podiely na zisku slovenských aj zahraničných firiem) aj nerezidenti SR – zrážkou v sadzbe 7% pri vyplatení
 • právnické osoby rezidenti – podiel na zisku sa zdaňuje v daňovom priznaní. Podiel na zisku sa nezdaňuje, ak je vyplatený slovenskej firme – rezidentovi SR – ktorá má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej právnickej osoby so sídlom EÚ
 • právnické osoby nerezidenti – podiel na zisku sa zdaní zrážkou v sadzbe 19%. Podiel na zisku sa nezdaňuje, ak je vyplatený zahraničnej firme so sídlom v EÚ – nerezidentovi SR – ktorá má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej právnickej osoby zo SR.

Dividendy zo ziskov dosiahnutých za roky 2004 a 2010 – neplatí sa z nich daň ani zdravotné poistenie. Zrušenie dvojitého zdanenia zisku (zisk sa zdanil iba raz, na úrovni firmy) bolo súčasťou daňovej reformy z r. 2003. Zlaté obdobie.

Dividendy zo ziskov dosiahnutých za roky 2011 až 2016 – neplatí sa daň, platí sa zdravotné poistenie (ide o unikátny nezmysel zavedený paradoxne pravicovou reformnou vládou, ktorý ako úžasný dar neskôr pritvrdila Ficova družina). A to takto:

 • zisky dosiahnuté za roky 2011-2012 – sadzba 10% resp. 5% pre zdravotne postihnutých. Poistenec sám oznamuje sumu vyplatenej dividendy zdravotnej poisťovni do 31.5 roka nasledujúceho po roku vyplatenia. Zo sumy dividend sa odpočíta oslobodené minimum (50% z priemernej mesačnej mzdy) a rovnako sa zohľadní maximálny vymeriavací základ 60-násobok priemernej mesačnej mzdy)
 • zisky dosiahnuté za roky 2013- 2016 – sadzba 14% pre všetkých bez rozdielu a bez oslobodeného minima. Odvody sa platia preddavkovo, tj vyplácajúca spoločnosť z nich odvedie preddavok na zdravotné odvody hneď pri vyplatení, do 8. dňa po skončení mesiaca, v ktorom boli vyplatené
 • uvedené platí aj pri výplate v súčasnosti: podstatným teda nie je, v ktorom roku sa dividenda vyplatí, ale za ktorý rok bol zisk vykázaný. Odvody sa odvedú za podmienok platných pre daný rok.
 • zdravotné poistenie platia iba podieľnici fyzické osoby (právnické osoby nie) a to iba tí, ktorí sú zdravotne poistení v SR. Osoby pracujúce alebo ako SZČO podnikajúce v zahraničí a z tohto titulu v zahraničí aj zdravotne poistené nie.

Čo a ako sa platí z podielov na zisku  dosiahnutých za r. 2017 a neskôr

Dividendy zo ziskov dosiahnutých za rok 2017 a neskôr a zároveň vyplatených spoločníkom – neplatí sa z nich zdravotné poistenie, ale daň z príjmov. Podrobnejšie:

 • podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplatené spoločníkom alebo štatutárom – ide o zisky dosiahnuté najskôr za rok 2017, z ktorých sa podiely vyplácajú (spravidla – ak nejde o hospodársky rok) v r. 2018 a neskôr
 • podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplatený tichému spoločníkovi – ide o zisky dosiahnuté najskôr za rok 2017, z ktorých sa podiely vyplácajú (najčastejšie) v r. 2018
 • podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva spoločníkom alebo štatutárom – týka sa podielov, ak firma vstúpila do likvidácie v r. 2017 a neskôr
 • podiely vyrovnacie – týka sa podielov, ktorých výška sa určila na základe účtovných závierok za rok 2017 a neskôr
 • podiel na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplatený zamestnancom bez účasti na základnom imaní – týka sa nielen ziskov za rok 2017 a neskôr, ale aj všetkých doterajších, o ktorých výplate sa rozhodlo v r. 2017 a neskôr
 • podiel na zisku či majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vyplácaný členovi spoločenstva – týka sa nielen ziskov za rok 2017 a neskôr, ale aj všetkých doterajších, o ktorých výplate sa rozhodlo v r. 2017 a neskôr
 • podiel na zisku vyplácaný spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárovi komanditnej spoločnosti, vrátane podielu na likvidačnom zostatku a vyrovnacieho podielu – ide o zisky dosiahnuté za rok 2017, z ktorých sa podiely vyplácajú (najčastejšie) v r. 2018.

Z podielov na zisku sa platia dane aj v prípade, ak ich vypláca zahraničná spoločnosť.

Uvedené pravidlá sa týkajú podielov vyplácaných fyzickým osobám.

Podiely vyplácané právnickým osobám sa zdaňujú iba v prípade, ak sú vyplácané zo zahraničia od daňovníka z nezmluvného štátu – v daňovom priznaní a v sadzbe 35%. Uvedené pravidlo platí aj naopak – ak slovenská právnická osoba (rezident SR) vypláca dividendu do zahraničia daňovníkovi z nezmluvného štátu, dividendu zdaní zrážkou v sadzbe 35%.

Ako sa odvádza daň z dividend platí a odvádza?

Vyplatené dividendy sa zdania buď zrážkou alebo v daňovom priznaní, ako súčasť tzv. osobitného základu dane (§ 51e zákona o dani z príjmov):

Zdanenie zrážkou § 43 ZDP – sadzba 7% a 35%:

 • dividendy a podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva vyplácaný fyzickej osobe rezidentovi SR – 7%. Podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva je do sumy 500 EUR oslobodený, zdaňuje sa iba zvyšok.
 • dividendy vyplácané fyzickej osobe nerezidentovi SR – 7%
 • dividendy vyplácané daňovníkovi nezmluvného štátu – sadzba 35%

Osobitný základ dane § 51e ZDP v podávanom daňovom priznaní:

 • fyzické osoby: dividendy a podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva zo zdrojov v zahraničí sa v daňovom priznaní uvedú neznížené o výdavky a zdania sadzbou 7%; vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku sa znižujú ohodnotu splateného vkladu (základ dane nemôže byť záporný), a to za každý podiel samostatne
 • fyzické osoby: dividendy a podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva zo zdrojov v zahraničí v nezmluvnom štáte sa v daňovom priznaní uvedú neznížené o výdavky a zdania sadzbou 35%; vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku sa znižujú ohodnotu splateného vkladu (základ dane nemôže byť záporný), a to za každý podiel samostatne
 • právnické osoby: dividendy a podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva zo zdrojov v zahraničí v nezmluvnom štáte sa v daňovom priznaní uvedú neznížené o výdavky a zdania sadzbou 35%; vyrovnací podiel a podiel na LZ sa znižujú ohodnotu splateného vkladu (základ dane nemôže byť záporný), a to za každý podiel samostatne
 • podiely na zisku/majetku pozemkového spoločenstva – oslobodená je suma 500 EUR, do tejto sumy sa dividenda nezdaňuje. Zvyšok sa zdaní sadzbou 7%.
 • samostatná podkategória: dividendy vyplatené zamestnancom sa zdaňujú ako súčasť mzdy– tj platia sa z nich odvody (13,4% zamestnanec a 35,2% zamestnávateľ) a rovnako aj preddavok na daň. Táto situácia je vlastne jedinou, kedy sa aj po roku 2017 z vyplatených dividend platia zdravotné odvody aj daň.

PRÍKLAD: jedno-osobová slovenská eseročka, ktorej spoločníkom je fyzická osoba, daňový rezident SR

Modelová eseročka sa v r. 2018 rozhodla rozdeliť 10 000 EUR ako podiel na zisku spoločníkovi Jozefovi, fyzickej osobe, daňovému rezidentovi SR a občanovi zdravotne poistenému v SR.

Ak by išlo o podiel na zisku za roky 2004-2010: eseročka vyplatí Jozefovi 10 000 EUR. Eseročka ani spoločník Jozef nemusia z tejto sumy platiť nikomu nič a Jozef môže ísť hrať golf na Bahamy.

Ak by išlo o podiel na zisku za roky 2011-2012: eseročka vyplatí Jozefovi 10 000 EUR. Jozef je povinný túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovní do 31. mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia. Zdravotná poisťovňa vypočíta poistné v sadzbe 10% (resp. 5%, ak by išlo o zdravotne postihnutého poistenca) zo sumy 10 000 EUR mínus polovica priemernej mzdy za rok 2017.

Ak by išlo o podiel na zisku za roky 2013-2016: eseročka je povinná odviesť preddavok v sadzbe 14% z celej výške dividendy 10 000 EUR, tj 1 400 EUR zdravotnej poisťovni a to 8. dňa po mesiaci, v ktorom bola dividenda vyplatená. Jozefovi vyplatí len čistý zdanený zisk 8 600 EUR. Vyplatená suma dividendy bude súčasťou ročného zúčtovania zdravotného poistenia pána Jozefa za rok 2018.

Ak pôjde o podiel na zisku za rok 2017: eseročka odvedie zrážku dane v sadzbe 7%, tj 700 EUR daňovému úradu, o zrážke je povinná podať oznámenie na daňový úrad a Jozefovi vyplatí len zdanenú sumu, tj 9 300 EUR. Jozef nemusí túto daň uvádzať v daňovom priznaní, dividenda je zrážkou dane vysporiadaná.

Ešte raz: podstatným je teda rok, za ktorý obchodná spoločnosť či družstvo zisk dosiahli – podľa pravidiel platných pre daný rok sa postupuje pri platení odvodov, resp. dane z vyplatených dividend.

Je 7%-ná daň prijateľná cena pri výplate podielu na zisku? Podeľte sa v komentároch, pomôžete tak aj ostatným.

Článok pochádza z blogu ludskourecou.sk.


Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

DevOps Enginner / Online Bezpečnosť

Pre IT spoločnosť, ktorá sa venuje online bezpečnosti hľadáme do tímu DevOps Medior Engineer. Spoločnosť má 20-členný tím s...

Senior Java Consultant

Hľadáš, kam by si sa posunul? Možno ťa táto práca zaujme. Ide o Senior JAVA konzultanta v nadnárodnej IT...

Ruby on Rails Junior-Medior Developer / REMOTE

Je tvoj život príliš v “koľajniciach”? Urob si odbočku a skús sa pridať do tímu Ruby on Rails developerov.Ide...

JS Sencha Senior Developer / Homeoffice

Máš rád svoju slobodu, pracuješ na projektoch, ideálne remote? Pre medzinárodnú softwarovú spoločnosť hľadáme JS Sencha Developera.Po dvoch týždňoch...

Junior Angular Developer / REMOTE

Pre nášho partnera hľadáme ITčkára na pozíciu Angular Developer. Spoločnosť sa venuje vývoju platformy pre firmy na znižovanie nákladov...

Frontend Medior Developer

Medzinárodná IT spoločnosť, ktorá vyvíja finančný softvér.Práca je v Bratislave na TPP. Odmena sa pohybuje od 2000+ EUR.Tvoje úlohy...

.NET Core Medior Developer / REMOTE

Svoju budúcnosť máš vo svojich rukách, skús to teraz ako .NET Core developer. Ide o startup projekt, ktorý vyvíja...

GIRL ́S DAY 2020: Už po siedmy raz môžu stredoškoláčky nahliadnuť do IT firiem po celom Slovensku.

Občianske združenie Aj Ty v IT už siedmy rok prepája IT firmy a organizácie so stredoškoláčkami po...

DIGITALEUROPE: Na digitalizáciu pôjde z plánu obnovy až pätina prostriedkov. Ako zareaguje Slovensko?

Výzva v podobe zníženej globálnej konkurencieschopnosti, ako aj kríza spojená s pandémiou postavili Európu...

OpenSlava 2020 tentokrát online!

OpenSlava 2020 je 8. ročník úspešnej konferencie pre IT komunitu na Slovensku...

Čítaj ďalej:

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.