ja.som.itPodnikanieAko si vyplatiť podiely na zisku 2017 a staršie: daň z príjmov,...

Ako si vyplatiť podiely na zisku 2017 a staršie: daň z príjmov, odvody, percentá

Ako si vyplatiť podiely na zisku 2017 a staršie: daň z príjmov, odvody, percentá 2Áno, je to tak. Po rokoch nevyplácania si podielov na zisku (dividend) z vlastných firiem majú majitelia malých či jednoosobobých eseročiek citeľne výraznejšiu vôľu si dividendy oficiálne vyplácať. Nesympatických 14% do zdravotnej poisťovne vystriedalo totiž 7% platených Finančnej správe. Zaplatených 21% + 7% je síce stále dosť resp. stále viac ako napr. 15%, 10% či 1%, ktoré je možné rôznymi optimalizačnými “hackmi” dosiahnuť, je to už však prijateľná cena za nekomplikovanie si života. 7% je však cena za podiely zo ziskov dosiahnutých za rok 2017 a neskôr. Vyplácanie tých starších ziskov je tak “slovensky” zložité. Nech sa páči, môj pomerne podrobný prehľad.

Čo a ako sa platí z podielov na zisku dosiahnutých do r. 2016, no vyplatených kedykoľvek neskôr

Základné pravidlo na úvod: Podstatným nie je rok, v ktorom bola dividenda vyplatená ale rok, za ktorý obchodná spoločnosť či družstvo zisk dosiahli – podľa pravidiel platných pre daný rok sa postupuje pri platení odvodov, resp. dane z vyplatených dividend. Aspoň vo väčšine prípadov, viď nižšie:

Dividendy zo ziskov dosiahnutých do 31.12.2003, ktoré sú vyplácané kedykoľvek neskôr – platí sa z nich daň z príjmov podľa čerstvo inovovaných pravidiel:

 • fyzické osoby rezidenti (podiely na zisku slovenských aj zahraničných firiem) aj nerezidenti SR – zrážkou v sadzbe 7% pri vyplatení
 • právnické osoby rezidenti – podiel na zisku sa zdaňuje v daňovom priznaní. Podiel na zisku sa nezdaňuje, ak je vyplatený slovenskej firme – rezidentovi SR – ktorá má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej právnickej osoby so sídlom EÚ
 • právnické osoby nerezidenti – podiel na zisku sa zdaní zrážkou v sadzbe 19%. Podiel na zisku sa nezdaňuje, ak je vyplatený zahraničnej firme so sídlom v EÚ – nerezidentovi SR – ktorá má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej právnickej osoby zo SR.

Dividendy zo ziskov dosiahnutých za roky 2004 a 2010 – neplatí sa z nich daň ani zdravotné poistenie. Zrušenie dvojitého zdanenia zisku (zisk sa zdanil iba raz, na úrovni firmy) bolo súčasťou daňovej reformy z r. 2003. Zlaté obdobie.

Dividendy zo ziskov dosiahnutých za roky 2011 až 2016 – neplatí sa daň, platí sa zdravotné poistenie (ide o unikátny nezmysel zavedený paradoxne pravicovou reformnou vládou, ktorý ako úžasný dar neskôr pritvrdila Ficova družina). A to takto:

 • zisky dosiahnuté za roky 2011-2012 – sadzba 10% resp. 5% pre zdravotne postihnutých. Poistenec sám oznamuje sumu vyplatenej dividendy zdravotnej poisťovni do 31.5 roka nasledujúceho po roku vyplatenia. Zo sumy dividend sa odpočíta oslobodené minimum (50% z priemernej mesačnej mzdy) a rovnako sa zohľadní maximálny vymeriavací základ 60-násobok priemernej mesačnej mzdy)
 • zisky dosiahnuté za roky 2013- 2016 – sadzba 14% pre všetkých bez rozdielu a bez oslobodeného minima. Odvody sa platia preddavkovo, tj vyplácajúca spoločnosť z nich odvedie preddavok na zdravotné odvody hneď pri vyplatení, do 8. dňa po skončení mesiaca, v ktorom boli vyplatené
 • uvedené platí aj pri výplate v súčasnosti: podstatným teda nie je, v ktorom roku sa dividenda vyplatí, ale za ktorý rok bol zisk vykázaný. Odvody sa odvedú za podmienok platných pre daný rok.
 • zdravotné poistenie platia iba podieľnici fyzické osoby (právnické osoby nie) a to iba tí, ktorí sú zdravotne poistení v SR. Osoby pracujúce alebo ako SZČO podnikajúce v zahraničí a z tohto titulu v zahraničí aj zdravotne poistené nie.

Ako si vyplatiť podiely na zisku 2017 a staršie: daň z príjmov, odvody, percentá 4

Čo a ako sa platí z podielov na zisku  dosiahnutých za r. 2017 a neskôr

Dividendy zo ziskov dosiahnutých za rok 2017 a neskôr a zároveň vyplatených spoločníkom – neplatí sa z nich zdravotné poistenie, ale daň z príjmov. Podrobnejšie:

 • podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplatené spoločníkom alebo štatutárom – ide o zisky dosiahnuté najskôr za rok 2017, z ktorých sa podiely vyplácajú (spravidla – ak nejde o hospodársky rok) v r. 2018 a neskôr
 • podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplatený tichému spoločníkovi – ide o zisky dosiahnuté najskôr za rok 2017, z ktorých sa podiely vyplácajú (najčastejšie) v r. 2018
 • podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva spoločníkom alebo štatutárom – týka sa podielov, ak firma vstúpila do likvidácie v r. 2017 a neskôr
 • podiely vyrovnacie – týka sa podielov, ktorých výška sa určila na základe účtovných závierok za rok 2017 a neskôr
 • podiel na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplatený zamestnancom bez účasti na základnom imaní – týka sa nielen ziskov za rok 2017 a neskôr, ale aj všetkých doterajších, o ktorých výplate sa rozhodlo v r. 2017 a neskôr
 • podiel na zisku či majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vyplácaný členovi spoločenstva – týka sa nielen ziskov za rok 2017 a neskôr, ale aj všetkých doterajších, o ktorých výplate sa rozhodlo v r. 2017 a neskôr
 • podiel na zisku vyplácaný spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárovi komanditnej spoločnosti, vrátane podielu na likvidačnom zostatku a vyrovnacieho podielu – ide o zisky dosiahnuté za rok 2017, z ktorých sa podiely vyplácajú (najčastejšie) v r. 2018.

Z podielov na zisku sa platia dane aj v prípade, ak ich vypláca zahraničná spoločnosť.

Uvedené pravidlá sa týkajú podielov vyplácaných fyzickým osobám.

Podiely vyplácané právnickým osobám sa zdaňujú iba v prípade, ak sú vyplácané zo zahraničia od daňovníka z nezmluvného štátu – v daňovom priznaní a v sadzbe 35%. Uvedené pravidlo platí aj naopak – ak slovenská právnická osoba (rezident SR) vypláca dividendu do zahraničia daňovníkovi z nezmluvného štátu, dividendu zdaní zrážkou v sadzbe 35%.

Ako si vyplatiť podiely na zisku 2017 a staršie: daň z príjmov, odvody, percentá 6

Ako sa odvádza daň z dividend platí a odvádza?

Vyplatené dividendy sa zdania buď zrážkou alebo v daňovom priznaní, ako súčasť tzv. osobitného základu dane (§ 51e zákona o dani z príjmov):

Zdanenie zrážkou § 43 ZDP – sadzba 7% a 35%:

 • dividendy a podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva vyplácaný fyzickej osobe rezidentovi SR – 7%. Podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva je do sumy 500 EUR oslobodený, zdaňuje sa iba zvyšok.
 • dividendy vyplácané fyzickej osobe nerezidentovi SR – 7%
 • dividendy vyplácané daňovníkovi nezmluvného štátu – sadzba 35%

Osobitný základ dane § 51e ZDP v podávanom daňovom priznaní:

 • fyzické osoby: dividendy a podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva zo zdrojov v zahraničí sa v daňovom priznaní uvedú neznížené o výdavky a zdania sadzbou 7%; vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku sa znižujú ohodnotu splateného vkladu (základ dane nemôže byť záporný), a to za každý podiel samostatne
 • fyzické osoby: dividendy a podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva zo zdrojov v zahraničí v nezmluvnom štáte sa v daňovom priznaní uvedú neznížené o výdavky a zdania sadzbou 35%; vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku sa znižujú ohodnotu splateného vkladu (základ dane nemôže byť záporný), a to za každý podiel samostatne
 • právnické osoby: dividendy a podiel na zisku/majetku pozemkového spoločenstva zo zdrojov v zahraničí v nezmluvnom štáte sa v daňovom priznaní uvedú neznížené o výdavky a zdania sadzbou 35%; vyrovnací podiel a podiel na LZ sa znižujú ohodnotu splateného vkladu (základ dane nemôže byť záporný), a to za každý podiel samostatne
 • podiely na zisku/majetku pozemkového spoločenstva – oslobodená je suma 500 EUR, do tejto sumy sa dividenda nezdaňuje. Zvyšok sa zdaní sadzbou 7%.
 • samostatná podkategória: dividendy vyplatené zamestnancom sa zdaňujú ako súčasť mzdy– tj platia sa z nich odvody (13,4% zamestnanec a 35,2% zamestnávateľ) a rovnako aj preddavok na daň. Táto situácia je vlastne jedinou, kedy sa aj po roku 2017 z vyplatených dividend platia zdravotné odvody aj daň.

PRÍKLAD: jedno-osobová slovenská eseročka, ktorej spoločníkom je fyzická osoba, daňový rezident SR

Modelová eseročka sa v r. 2018 rozhodla rozdeliť 10 000 EUR ako podiel na zisku spoločníkovi Jozefovi, fyzickej osobe, daňovému rezidentovi SR a občanovi zdravotne poistenému v SR.

Ak by išlo o podiel na zisku za roky 2004-2010: eseročka vyplatí Jozefovi 10 000 EUR. Eseročka ani spoločník Jozef nemusia z tejto sumy platiť nikomu nič a Jozef môže ísť hrať golf na Bahamy.

Ak by išlo o podiel na zisku za roky 2011-2012: eseročka vyplatí Jozefovi 10 000 EUR. Jozef je povinný túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovní do 31. mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia. Zdravotná poisťovňa vypočíta poistné v sadzbe 10% (resp. 5%, ak by išlo o zdravotne postihnutého poistenca) zo sumy 10 000 EUR mínus polovica priemernej mzdy za rok 2017.

Ak by išlo o podiel na zisku za roky 2013-2016: eseročka je povinná odviesť preddavok v sadzbe 14% z celej výške dividendy 10 000 EUR, tj 1 400 EUR zdravotnej poisťovni a to 8. dňa po mesiaci, v ktorom bola dividenda vyplatená. Jozefovi vyplatí len čistý zdanený zisk 8 600 EUR. Vyplatená suma dividendy bude súčasťou ročného zúčtovania zdravotného poistenia pána Jozefa za rok 2018.

Ak pôjde o podiel na zisku za rok 2017: eseročka odvedie zrážku dane v sadzbe 7%, tj 700 EUR daňovému úradu, o zrážke je povinná podať oznámenie na daňový úrad a Jozefovi vyplatí len zdanenú sumu, tj 9 300 EUR. Jozef nemusí túto daň uvádzať v daňovom priznaní, dividenda je zrážkou dane vysporiadaná.

Ešte raz: podstatným je teda rok, za ktorý obchodná spoločnosť či družstvo zisk dosiahli – podľa pravidiel platných pre daný rok sa postupuje pri platení odvodov, resp. dane z vyplatených dividend.

Ako si vyplatiť podiely na zisku 2017 a staršie: daň z príjmov, odvody, percentá 8

Je 7%-ná daň prijateľná cena pri výplate podielu na zisku? Podeľte sa v komentároch, pomôžete tak aj ostatným.

Článok pochádza z blogu ludskourecou.sk.

Dobrý článok? Chceš dostávať ďalšie?

Už viac ako 6 200 ITečkárov dostáva správy e-mailom. Nemusíš sa báť, nie každé ráno. Len občasne.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. ( Viac informácií. )

Tvoj email neposkytneme 3tím stranám. Posielame naňho len informácie z robime.it. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.

Peter Furmaník
Peter Furmaníkhttp://ludskourecou.sk/
Firemný ekonóm, účtovník, autor a bloger. Píše najmä na ĽudskouRečou.sk a DaňovéPriznanieDPH.sk. Baví ho vysvetľovať podnikateľské zákony a pomáhať podnikateľom. Spolupracuje najmä s internetovými podnikateľmi a chlapíkmi z oblasti IT. Má rád umenie, literatúru, muziku a slobodu.

Čítaj ďalej: