Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vstupuje do platnosti 1. júna 2012.

V Mentor Partners, s.r.o. so sídlom Klincová 37/A, 821 08 Bratislava, IČO 46 353 020, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka 75923/B (“Mentor Partners”) rešpektujeme vaše súkromie. snažíme sa, aby ste vedeli, aké informácie zbierame, čo s nimi robíme a aké bezpečnostné opatrenia používame k ich ochrane. Predtým než na našich stránkach zadáte akékoľvek informácie, dôrazne doporučujeme, aby ste si prečítali tieto podmienky a vedeli, ako používame informácie, ktoré poskytujete.

Toto vyhlásenie uvádza informačné postupy pre webové stránky spoločnosti Mentor Partners, vrátane typu informácií, ktoré sa zhromažďujú a sledujú, spôsobu použitia týchto informácií a subjektov, s ktorými sa tieto informácie zdieľajú.

Zhromažďovanie osobných informácií

Osobne identifikovateľné informácie sú informácie o vás, ako napríklad meno, adresa, emailová adresa, užívateľské meno, a pod. Poskytnutím identifikovateľných informácií vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných identifikovateľných informácií spôsobom popísaným v týchto zásadách.

Svoje osobné informácie (napr. svoje meno a kontaktné informácie) nám môžete chcieť poskytnúť napríklad za účelom vzájomnej komunikácie, poskytnutia registrácie alebo služby, alebo uzavretia obchodu s nami, ak ste náš dodávateľ či obchodný partner alebo sa s nami môžete podeliť o informácie o vašom vzdelaní a pracovných skúsenostiach v spojení s pracovnou ponukou, o ktorú sa chcete uchádzať. Ak nás informujete o tom, že si neprajete, aby sme použili vaše informácie za iným účelom, ako je naplnenie vašej požiadavky, budeme rešpektovať vaše prianie.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o stránkach, ktoré navštívite v rámci našich lokalít, a o iných akciách, ktoré vykonáte počas svojej návštevy. Okrem toho môžeme tieto technológie používať na zistenie toho, či ste otvorili e-mail alebo klikli na prepojenie v e-mailovej správe. Zhromažďovanie informácií týmto spôsobom nám umožňuje zhromažďovať štatistiky o vašom používaní našich webových stránok a efektivite, a prispôsobiť vaše skúsenosti počas vašej návštevy našich webových stránok, ako aj zacieliť našu komunikáciu s vami. Podrobné informácie o technológiách, ktoré používame, nájdete v časti “Objekty cookie a iné technológie” nižšie.

Osobne neidentifikovateľné informácie sú informácie ako údaje o URL, z ktorého si stránky prehľadávate, URL na ktoré práve smerujete (či je na tomto, alebo cudzom webe), aký internetový prehliadač používate a vašu IP adresu. Tieto informácie sú zhromažďované primárne pre potreby našej spoločnosti, k analýze prenosu dát a k ďalšiemu zlepšovaniu funkcionality a obsahu webu, a neobsahujú osobne identifikovateľné údaje o vašej, či inej osobe. Vyhradzujeme si právo zverejniť tieto informácie v súlade s právnymi predpismi, pokiaľ budeme tieto informácie považovať za nevyhnutné pre ochranu svojich práv a aby vyhovel súdnemu konaniu, príkazu alebo procesu.

Niekedy môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré sa na vás vzťahujú nepriamo, z iných zdrojov. V tomto prípade požadujeme od týchto zdrojov potvrdenie zákonného nadobudnutia týchto informácií treťou stranou a že máme právo nadobudnúť tieto informácie od nich a používať ich.

Informácie, ktoré získame priamo či nepriamo, môžeme spojiť, čo nám pomôže zlepšiť presnosť a úplnosť týchto informácií a lepšie zacieliť komunikáciu s vami.

Prístup k vašim informáciám , ich úprava a aktualizácia. Kedykoľvek môžete zažiadať o prístup k vašim osobne identifikovateľným informáciám, ktoré sme o vás zhromaždili, a vyžiadať ich úpravu či aktualizáciu. Vyvinieme primerané úsilie, aby sme vašej požiadavke vyhoveli.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dobrovoľne udeľujem spoločnosti Mentor Partner súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v súlade so Zákonom číslo 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení v rámci portálu https://robime.it (ďalej “Portál) za účelom:

1. komunikácie s ostatnými registrovanými používateľmi Portálu,
2. zasielania newslettera Portálu,
3. výberového konania na pracovné pozície,
4. zaradenia mojej osoby do databázy spoločnosti uchádzačov o zamestnanie.

 

Späť na začiatok

Používanie osobných informácií

Nasledujúce odseky podrobnejšie popisujú, ako môže Mentor Partners používať vaše osobné informácie.

Splnenie vašich transakčných požiadaviek

Ak požiadate spoločnosť Mentor Partners napríklad o poskytnutie produktu alebo služby, o telefonickú komunikáciu alebo o špecifické marketingové materiály, informácie, ktoré poskytnete, použijeme na splnenie vašej požiadavky. Za týmto účelom môžeme zdieľať informácie s inými subjektmi, napríklad obchodnými partnermi Mentor Partners, ktorí sa zúčastňujú transakcie. V súvislosti s transakciami vás môžeme taktiež kontaktovať za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov alebo prieskumu trhu.

Používanie osobne identifikovateľných informácií.

Mentor Partners nebude predávať, prenajímať, alebo zdieľať s akoukoľvek treťou stranou alebo osobou vaše osobne identifikovateľné informácie, s výnimkou potreby splnenia požiadavky vzniknutej službami, obsahom alebo softwarom spojeným s využívaním alebo prístupom do týchto webových stránok (napr. odosielaním alebo iným prenosom vami požadovaných informácií, alebo personalizácia webových stránok na základe vašej požiadavky, alebo použitím pre sprostredkovanie práce). Mentor Partners si vyhradzuje právo zverejniť osobne identifikovateľné informácie v súlade s právnymi predpismi, alebo so zákonom povolených dôvodov, pokiaľ bude Mentor Partners tieto informácie považovať za nevyhnutné pre ochranu svojich práv a aby vyhovel súdnemu konaniu, príkazom alebo procesom.

Prispôsobenie vašich skúseností na našich webových stránkach

Informácie, ktoré o vás získame, môžeme použiť za tým účelom, aby sme vám mohli poskytnúť individualizované skúsenosti na našich webových stránkach, napríklad poskytnutím obsahu, ktorý vás môže zaujímať, či uľahčením navigácie na našich stránkach.

Poskytovanie podpory

Vaše osobné informácie môžeme použiť za účelom podpory produktov alebo služieb, ktoré ste od nás nadobudli, napríklad v prípade práce s portálom robime.it.

Počas poskytovania technickej podpory môžeme príležitostne pristúpiť k údajom, ktoré ste nám poskytli, alebo k údajom, ktoré sú uložené v našom systéme.

Marketing

Informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Mentor Partners, ako aj informácie, ktoré o vás získame nepriamo, môže spoločnosť Mentor Partners použiť za účelom podpory predaja. Avšak skôr ako ich použijeme týmto spôsobom vám poskytneme príležitosť vybrať, či chcete, aby sme vaše informácie používali týmto spôsobom. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu marketingových materiálov od nás vykonaním pokynov na zrušenie registrácie, ktoré nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú dostanete, uvedením tejto skutočnosti, keď vám zavoláme, alebo priamym spojením sa s nami.

Niektoré naše ponuky môžu byť poskytované v spolupráci, čiže sponzorované spoločnosťou Mentor Partners aj tretími stranami. Skôr ako sa prihlásite na odber takýchto ponúk si uvedomte, že vaše informácie môžu zhromažďovať aj tieto tretie strany a môžu sa s nimi zdieľať. Odporúčame vám oboznámiť sa s politikami ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste zistili, akým spôsobom budú používať informácie o vás.

Ak vyberiete voľbu “Poslať túto stránku e-mailom”, požiadame vás o uvedenie mena a e-mailovej adresy osoby, ktorej sa má táto stránka poslať. Automaticky pošleme jednorazový e-mail so stránkou, ktorú ste uviedli, tieto informácie však nepoužijeme žiadnym iným spôsobom.

Používanie informácií v prostredí sociálnych sietí

Na niektorých svojich webových stránkach poskytuje spoločnosť Mentor Partners nástroje sociálnych sietí, ktoré umožňujú online zdieľanie informácií a spoluprácu medzi účastníkmi, ktorí sa zaregistrovali na ich používanie. Tieto nástroje môžu zahŕňať diskusné fóra, stránky wiki, blogy a iné platformy sociálnych médií.

Počas registrácie na používanie týchto nástrojov sa od vás vyžaduje, aby ste poskytli určité osobné údaje. Registračné informácie, ktoré sa automaticky nesprístupňujú iným účastníkom v rámci vášho profilu, podliehajú Vyhláseniu o ochrane osobných údajov a sú ním chránené.

Žiaden ďalší obsah, ktorý sprístupníte iným účastníkom týchto sociálnych platforiem, ako sú obrázky, súkromné informácie, názory alebo iné typy osobných údajov, nepodlieha Vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Takýto obsah podlieha Podmienkam používania vzťahujúcim sa na tieto platformy a akýmkoľvek ďalším predpisom a informáciám o ochrane osobných údajov vzťahujúcim sa na ich používanie ako aj odstraňovanie obsahu z takýchto nástrojov alebo získanie pomoci s týmito činnosťami. Prosíme, prečítajte si ich, aby ste lepšie chápali svoje vlastné práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti spoločnosti Mentor Partners a tretích strán týkajúce sa takéhoto obsahu. Okrem toho by ste si mali uvedomiť, že obsah, ktorý zverejníte na takýchto platformách sociálnych sietí, môže byť voľne prístupný pre iné subjekty v rámci i mimo spoločnosti Mentor Partners.

Ochrana práv a vlastníctva spoločnosti Mentor Partners a iných subjektov

Informácie o vás môžeme tiež použiť alebo zdieľať na ochranu práv alebo vlastníctva spoločnosti Mentor Partners, našich obchodných partnerov, dodávateľov, klientov alebo iných subjektov, ak máme oprávnené dôvody domnievať sa, že tieto práva či vlastníctva môžu byť dotknuté. Okrem toho si vyhradzujeme právo poskytnúť vaše osobné informácie v prípade zákonných nárokov a v prípade, keď sa domnievame, že ich poskytnutie je potrebné na ochranu našich práv, práv iných subjektov alebo v súdnych konaniach, na základe súdnych príkazov alebo právnych konaní na našich webových stránkach.

Informácie pre obchodných partnerov

Ak zastupujete obchodného partnera spoločnosti Mentor Partners, môžete navštíviť webové stránky Mentor Partners určené špeciálne pre obchodných partnerov Mentor Partners. Informácie, ktoré poskytnete na týchto stránkach, môžeme použiť na správu a rozvoj našich obchodných vzťahov s vami, s obchodným partnerom, ktorého zastupujete, a s obchodnými partnermi Mentor Partners vo všeobecnosti. Toto môže napríklad zahŕňať použitie informácií o vás na posielanie podrobných informácií o programoch obchodných partnerov Mentor Partners. Môže to tiež zahŕňať zdieľanie istých informácií s inými obchodnými partnermi (v súlade s platnými záväzkami týkajúcimi sa tajných informácií) alebo zákazníkmi či potenciálnymi zákazníkmi spoločnosti Mentor Partners. V súvislosti s konkrétnou transakciou alebo programom vás môžeme taktiež kontaktovať za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov alebo prieskumu trhu.

Informácie pre dodávateľov

Ak zastupujete dodávateľa spoločnosti Mentor Partners, môžete navštíviť webové stránky Mentor Partners určené špeciálne pre dodávateľov Mentor Partners. Informácie, ktoré na týchto stránkach poskytnete, môžeme použiť v súvislosti so vstupovaním do transakcií s vami alebo na realizáciu transakcií. Toto môže napríklad zahŕňať zdieľanie informácií s inými oddeleniami spoločnosti Mentor Partners, obchodnými partnermi Mentor Partners, zákazníkmi, zásielkovými spoločnosťami, finančnými inštitúciami alebo poštovými či verejnými úradmi, ktoré sa zúčastňujú transakcie. Tieto informácie môžeme tiež použiť na správu a rozvoj našich vzťahov s vami, s dodávateľom, ktorého zastupujete, a s inými dodávateľmi Mentor Partners vo všeobecnosti.

Späť na začiatok

Zdieľanie osobných informácií a medzinárodné transakcie

Spoločnosť Mentor Partners má svoje aktivity, ktoré presahujú hranice Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu môžeme zdieľať informácie o vás v rámci spoločnosti Mentor Partners a postúpiť ich do krajín, v ktorých pôsobíme, v súvislosti s použitiami uvedenými vyššie a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

V niektorých prípadoch spoločnosť Mentor Partners využíva služby dodávateľov v rôznych krajinách na zhromaždenie, použitie, analýzu alebo iné spracovanie informácií vo svojom mene. Mentor Partners od týchto dodávateľov vyžaduje, aby s týmito informáciami narábali v súlade s politikami spoločnosti Mentor Partners.

V zriedkavých prípadoch môžeme informácie, ktoré vás priamo identifikujú a ktoré sme získali prostredníctvom našich webových stránok, poskytnúť iným subjektom, ktoré nie sú dodávateľmi spoločnosti Mentor Partners, napríklad našim obchodným partnerom. Okrem prípadov popísaných v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov tak učiníme len v prípade vášho predchádzajúceho súhlasu.

Späť na začiatok

Bezpečnosť a presnosť informácií

Ochrana vašich osobných informáciou a ich presnosť je pre nás kľúčová. Spoločnosť Mentor Partners implementovala náležité fyzické, administratívne a technické ochranné prostriedky, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením.

Uchovávanie údajov

Vaše registračné informácie sa budú uchovávať po dobu, kým bude vaše konto aktívne, alebo po dobu poskytovania služieb. Ak chcete požiadať o ukončenie používania vašich registračných informácií s cieľom poskytovania služieb, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Vaše registračné informácie budeme uchovávať a používať po dobu vyžadovanú našimi právnymi záväzkami, na riešenie sporov a uplatňovanie zmluvných podmienok.

Späť na začiatok

Použitie cookies (alebo iné funkčne ekvivalentné technológie)

Zhromažďovanie informácií nám umožňuje získavať štatistiky o vašom používaní našich webových stránok a efektivite, a prispôsobiť vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami, ako aj zacieliť našu komunikáciu s vami.

Za týmto účelom používame rozličné technológie, vrátane objektov cookie. Objekty cookie predstavujú dátové segmenty, ktoré môžu webové stránky posielať vášmu webovému prehliadaču a môžu sa uložiť na váš počítač ako značky, ktoré identifikujú váš počítač.

Cookies môžu napríklad znížiť počet úloh, potrebných k zadávaniu určitých informácií na tomto webe. Cookies vám tiež umožnia prístup k obsahu a službám s ohľadom na vaše záujmy alebo predvoľby.

Vo väčšine prípadov môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás upozornil pred prijatím objektu cookie, ponúkajúc vám možnosť rozhodnúť, či chcete tento objekt prijať. Svoj prehliadač môžete nastaviť tiež tak, aby vôbec neprijímal objekty cookie.

Niektoré tlačidlá sociálnych médií tretích strán môžu zaznamenávať rôzne informácie, ako sú IP adresa, typ webového prehliadača a jazyk, čas prístupu a adresa odkazujúcej sa webovej stránky, a ak ste prihlásení na týchto stránkach sociálnych médií, môžu taktiež prepojiť zhromaždené informácie s vašimi profilovými informáciami na danej stránke. Na tieto technológie sledovania tretích strán nemáme žiadny vplyv.

Späť na začiatok

Online reklama

Spoločnosť Mentor Partners poskytuje online reklamy tretích strán na svojich webových stránkach a propaguje svoje produkty a služby na iných webových stránkach. Za týmto účelom môžeme spolupracovať s prevádzkovateľmi webových stránok ako aj internetovými reklamnými spoločnosťami. Spoločnosť Mentor Partners neposkytuje prevádzkovateľom webových stránok ani internetovým reklamným spoločnostiam žiadne informácie súvisiace s vašim používaním webových stránok Mentor Partners.

Späť na začiatok

Prepojenia na weby alebo aplikácie tretích strán

Aby sme vám umožnili interakciu s inými webovými stránkami, na ktorých môžete mať kontá (napríklad služba Facebook a iné stránky sociálnych médií), a pripojenie ku komunitám na týchto stránkach, vám môžeme poskytovať prepojenia alebo vložené aplikácie tretích strán umožňujúce prihlasovanie, zverejňovanie obsahu alebo pripájanie sa ku komunitám z našich webových stránok.

Taktiež môžeme poskytovať všeobecné prepojenia na webové stránky nepatriace spoločnosti Mentor Partners.

Používanie takýchto prepojení a aplikácií podlieha pravidlám ochrany osobných údajov tretích strán a pred použitím týchto prepojení alebo aplikácií by ste sa mali oboznámiť s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na stránky tretích strán.

Mentor Partners nenesie žiadnu zodpovednosť za pravidlá ochrany osobných údajov alebo obsah týchto webových stránok.

Späť na začiatok

Oznámenia o zmenách

V úvodnej časti tejto stránky budeme uvádzať oznámenie, ktoré bude používateľov informovať o tom, že toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo významným spôsobom aktualizované alebo upravené. Ak by sme mali vaše osobné informácie použiť spôsobom iným, ako bolo uvedené v čase získania týchto informácií, oznámime vám túto skutočnosť a vy si budete môcť vybrať, či vaše osobné informácie môžeme použiť daným spôsobom.

Späť na začiatok

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a prístup

Ak máte otázky ohľadne tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo o tom, ako spoločnosť Mentor Partners narába s vašimi osobnými údajmi, môžete poslať e-mail [email protected].

Niekedy môže byť možné upraviť vaše osobné informácie online. V prípade, že vaše informácie nie sú prístupné online a vy chcete získať kópiu konkrétnej informácie, ktorú ste poskytli spoločnosti Mentor Partners, alebo ak ste zistili, že informácia je nesprávna a chceli by ste ju upraviť, kontaktujte nás [email protected].

Späť na začiatok

Vaše práva

Máte právo:

Vyžadovať prístup k Vašim osobným údajom (všeobecne známe ako “žiadosť o prístup k údajom”). Uplatnenie tohto práva Vám umožní obdržať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás máme a preveriť, že ich spracúvame je v súlade s právnymi predpismi. S cieľom chrániť Vaše súkromie a bezpečnosť, prijmeme primerané kroky na overenie Vašej totožnosti pred udelením prístupu k Vašim údajom. Môžeme tiež požadovať, aby ste nám písomne poskytli žiadosť o prístup s Vašim podpisom, ktorý bude overený príslušným úradom.

Požadovať opravu osobných údajov, ktoré o Vás máme. Uplatnenie tohto práva Vám umožní opraviť neúplné alebo neaktuálne údaje, ktoré o Vás máme, hoci môžeme požadovať overenie aktuálnosti údajov, ktoré nám poskytujete.

Požadovať výmaz Vašich osobných údajov. Uplatnenie tohto práva Vám umožní požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, na ktorých ďalšie spracúvanie nie je dobrý dôvod. Máte tiež právo nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, pri ktorých ste úspešne uplatnili svoje právo namietať ich spracúvanie (viď nižšie), ak sme nezákonne spracúvali Vaše osobné údaje alebo ak sme nútení vymazať Vaše osobné údaje, za účelom zosúladenia s príslušnými predpismi. Upozorňujeme však, že niekedy nemusíme vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov z osobitných zákonných dôvodov, ktoré Vám budú (ak sa uplatnia) v čase riešenia Vašej žiadosti oznámené.

Namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme (alebo záujme tretej strany), a vo Vašom prípade existuje niečo, na základe čoho chcete namietať spracúvanie na tomto právnom základe, nakoľko máte pocit, že to má vplyv na Vaše základné práva a slobody. Máte tiež právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na priame marketingové účely. V niektorých prípadoch môžeme preukázať, že máme závažné legitímne dôvody na spracúvanie informácií, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a slobodami.

Požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Uplatnenie tohto práva Vám umožní požiadať nás o pozastavenie spracúvania Vašich osobných údajov v nasledovných situáciách: (a) ak chcete, aby sme spresnili údaje; (b) ak bude naše použitie údajov neoprávnené, ale nebudete ich chcieť odstrániť, (c) ak potrebujete, aby sme uschovali údaje, aj keď ich už viac nepožadujeme, aby ste mohli uplatniť alebo brániť Vaše právne záujmy alebo (d) ste namietali naše spracúvanie Vašich údajov, ale potrebujeme overiť, či máme prevažujúci legitímny záujem na ich spracúvanie.

Požiadať o prenos Vašich osobných údajov k Vám alebo tretej strane. Poskytneme Vám alebo tretej strane, ktorú si zvolíte, Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa uplatní len na automatizované informácie, na ktoré, ste pôvodne poskytli súhlas na použitie alebo kde sme informácie použili na uzavretie zmluvy s Vami.

Kedykoľvek odvolať súhlas v prípadoch, pri ktorých sa spoliehame na súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ničmenej, uplatnenie tohto práva neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré nastalo pred odvolaním Vášho súhlasu. Ak odvoláte Váš súhlas, je možné, že Vám nebudeme môcť poskytovať určité služby. S týmto Vás však oboznámime, ak sa Vás to bude týkať.

Podať sťažnosť orgánu dohľadu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk